Copyright 2013 © Allfun4kids - BE 0543.311.450
Algemene voorwaarden Allfun4kids Artikel 1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder animator degene die de opdracht heeft ontvangen. Artikel 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De offerte dient binnen de 14 dagen na het opstellen al dan niet bevestigd te worden. De bevestiging dient per mail te gebeuren zodat dit een bindend akkoord is. Artikel 3 De factuur wordt liefst contant en gepast betaald op datum van uitvoering.  Bij overschrijving dient de factuur betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na datum van uitvoering. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. Artikel 4 Elke geboekte/vastgelegde opdracht betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Artikel 5 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel 6 Ingeval de overeenkomst door toedoen van één van de partijen niet kan worden uitgevoerd is de andere partij gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de factuurprijs. Artikel 7 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ruimte waar de gekozen activiteit wordt uitgevoerd geschikt is voor deze activiteit. Bv: Spelletjes kan je niet spelen in een kleine ruimte. Artikel 8 Indien activiteiten zoals grime, glittertattoos, crazy hair en knutselen buiten plaats vinden moet de opdrachtgever een (party) tent voorzien bij slecht weer, maar ook bij warm en zonnig weer genoeg schaduw voorzien. Indien dit niet mogelijk is , gelieve dit dan bij de aanvraag van de offerte /factuur te melden zodat Allfun4kids hiervoor kan zorgen. Het bedrag voor het huren van zo’n tent wordt dan in rekening gebracht.  Artikel 9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat bij activiteiten zoals kindergrime, tattoos en crazy hair er steeds een grote tafel ter beschikking staan, en dat er de mogelijkheid is om water te nemen. Bij een knutselactiviteit dient er genoeg tafelruimte te zijn al dan niet voorzien van evenveel aantal zitplaatsen als kinderen. (dit hoeft niet noodzakelijk, er kan ook rechtstaand geknutseld worden) Artikel 10 Springkastelen :Springkastelen worden geleverd/opgehaald in samenspraak. Allfun4kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van bv het gazon na het terug ophalen van de springkastelen. Allfun4kids kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen tijdens het gebruik van de springkastelen.  De huurder dient ten alle tijden toezicht te houden op het correct gebruik van de springkastelen.